Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zde ke stažení (.docx)

 

obecně
(týká se všech odborů MěÚ
)
ústavní zákon 1/1993 Sb., ČNR
Ústava České republiky, v platném znění
usnesení č. 2/1993 Sb., Předsednictva ČNR
o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění
zákon 3/1993 Sb.
o státních symbolech České republiky, v platném znění
zákon 99/1963 Sb.
občanský soudní řád, v platném znění
zákon 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění
zákon 84/1990 Sb.
o právu shromažďovacím, v platném znění
zákon 85/1990 Sb.
o právu petičním, v platném znění
zákon 200/1990 Sb.
o přestupcích, v platném znění
zákon 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, v platném znění
zákon 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění
zákon 123/1998 Sb.
o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
zákon 148/1998 Sb.
o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
zákon 101/2000 Sb.
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), v platném znění
zákon 129/2000 Sb.
o krajích (krajské zřízení), v platném znění
zákon 130/2000 Sb.
o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon 491/2001 Sb.
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
zákon 352/2001 Sb.
o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění
vyhláška  59/2002 Sb.
o provedení některých ustanovení zák.č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění
zákon 500/2004 Sb.
správní řád, v platném znění
zákon 634/2004 Sb.
o správních poplatcích, v platném znění
zákon 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, v platném znění  
zákon 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů
zákon 22/2004 Sb. o místním referendu a o změně některých zákonů
zákon 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů
zákon 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Odbor výstavby, majetku a životního prostředí
zákon 172/1991 Sb.
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v platném znění
zákon 229/1991 Sb.
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění 
zákon 455/1991 Sb.
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění
zákon 17/1992   Sb.
o životním prostředí, v platném znění
zákon 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
zákon 246/1992 Sb.
na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění
zákon 334/1992 Sb.
o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
zákon 359/1992 Sb.
o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění
zákon 586/1992 Sb.
o daních z příjmů, v platném znění
zákon 634/1992 Sb.
o ochraně spotřebitele, v platném znění 
zákon 111/1994 Sb.
o silniční dopravě, v platném znění
zákon 200/1994 Sb.
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění
zákon 289/1995 Sb.
o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), v platném znění
zákon 13/1997   Sb.
o pozemních komunikacích, v platném znění
zákon 151/1997 Sb.
o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), v platném znění
zákon 168/1999 Sb.
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), v platném znění
zákon 258/2000 Sb.
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
zákon 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění
zákon 406/2000 Sb.
o hospodaření energií, v platném znění
zákon 458/2000 Sb.
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění
zákon 56/2001   Sb.
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., v platném znění
zákon 185/2001 Sb.
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
zákon 254/2001 Sb.
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
zákon 274/2001 Sb.
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
zákon 477/2001 Sb.
o obalech  a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění
zákon 183/2006 Sb
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
zákon 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
Odbor správní:
zákon 133/1985 Sb.
o požární ochraně, v platném znění
zákon 269/1994 Sb.
o Rejstříku trestů, v platném znění
zákon 328/1999 Sb.
o občanských průkazech, v platném znění
zákon 329/1999 Sb.
o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
zákon 133/2000 Sb.
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění
zákon 301/2000 Sb.
o matrikách, jména a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
zákon 257/2001 Sb.
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), v platném znění
 zákon 561/2004  Sb.
 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
zákon 559/2004 Sb.
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, v platném znění
zákon 109/2006 Sb. 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, v platném znění
zákon 110/2006 Sb.
o životním a existenčním minimu, v platném znění
zákon 186/2013 Sb.
o státním občanství ČR a o změně některých zákonů
zákon 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních
zákon 91/2012 Sb. o mezinárodním právu soukromém
 
zákon 21/2006 Sb.

o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

zákon 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí
vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
vyhláška 506/2006 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Odbor finanční:
zákon 563/1991 Sb.
o účetnictví, v platném znění
zákon 243/2000 Sb.
o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění
zákon 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
zákon 235/2004 Sb.
o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zákon 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění